Dotclear

Changeset 3017


Ignore:
Timestamp:
04/11/11 00:41:37 (12 years ago)
Author:
dolmen
Message:

Set charset to iso-8859-15 for index.php.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • plugins/dc1redirect/index.php

  • Property svn:mime-type set to text/plain; charset=iso-8859-15
  r3016 r3017  
  9797      
  9898          $str = strtr($str, 
  99           "ÀÁÂÃÄÅàáâãäåÇçÒÓÔÕÖØòóôõöøÈÉÊËèéêëÌÍÎÏìíîïÙÚÛÜùúûü¾ÝÿýÑñ", 
   99          "ÀÁÂÃÄÅàáâãäåÇçÒÓÔÕÖØòóôõöøÈÉÊËèéêëÌÍÎÏìíîïÙÚÛÜùúûüŸÝÿýÑñ", 
  100100          "AAAAAAaaaaaaCcOOOOOOooooooEEEEeeeeIIIIiiiiUUUUuuuuYYyyNn"); 
  101101      
  102102          $str = str_replace('Æ','AE',$str); 
  103103          $str = str_replace('æ','ae',$str); 
  104           $str = str_replace('¼','OE',$str); 
  105           $str = str_replace('½','oe',$str); 
   104          $str = str_replace('Œ','OE',$str); 
   105          $str = str_replace('œ','oe',$str); 
  106106           
  107107          $str = preg_replace('/[^a-z0-9_\s\'\:\/\[\]-]/','',strtolower($str)); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.

Sites map